Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 39 (září 2006)


Úvodník
A.S.A. žádá o další rozšíření skládky v Lišově
Ne skládkám a spalovnám !
Jak jsme drkotali s kontejnery
Den na Zemi živitelce
KONO-Business 2006: Víc, než jen byznys. Jedinečný ekostyl na Zemi Živitelce.
Nový projekt pomůže břehulím
Hlasujte v anketě STROM ROKU 2006
Země krásná neznámá
Doporučujeme nové publikace EkoWATT:
Hudbou proti úložišti
Den bez aut se blíží
Zdražení elektřiny kvůli obnovitelným zdrojům? Směšné!
Konečně rostou! - exkurze na domácí větrné parky
Den otevřených dveří větrných elektráren: 14. 10. 2006, od 9 do 16 hodin
Pozvánky na akce
Ekologická poradna sdružení Calla - poradenství pro Vás

Úvodník

Milí čtenáři,

chtělo by to napsat něco o autech: něco objektivního a nevzrušeného. Něco o tom, že automobily, to nejsou jen ucpané a zaprášené ulice, historické domy zatarasené hromadami nabubřelého plechu, trávníky ustupující parkovacím místům a krajina zbrázděná betonovými jizvami. Že auta, to byly taky tatrovky Hanzelky a Zikmunda, obrazy Kamila Lhotáka nebo třeba Steinbeckovy Toulky s Charliem. Někdy a někde se to začalo lámat: ale jak najít a vystihnout ten mezník? Odkdy se mnohým z nás zdá, že apelovat třeba na využívání železniční dopravy je jedinou cestou ze slepé uličky? Pokusme se o - možná odvážné - zobecnění jednoho (zdánlivého?) detailu: ve stejné době, kdy expresní vlakové soupravy začaly konkurovat i dálniční jízdě, změnila se ovšem poslušně většina jejich útrob: bylo popřeno pravidlo, že vlaková sedadla jsou zásadně postavena proti sobě: konzervativní to dědictví dostavníků i kočárů, jejichž jízda byla pro cestující také významnou příležitostí ke vzájemné komunikaci. Dnešní kosmicky vyhlížející supervlaky lákají své zákazníky do sedadel většinou řazených za sebou (jako v autě či letadle), kde se každý může nerušeně věnovat mobilovému nebo internetovému zkoumání třeba stavu svého konta, ale již netuší, kdo to cestuje jen pár decimetrů vedle. Má to - přes všechny rozdíly - něco společného s mentalitou řidičů, kteří opakovaně podstupují dopravní zácpu jen proto, aby přitom mohli ve svém vozidle trůnit sami? A není tedy určující příčinou tristních poměrů v našich dopravních sítích spíše erupce nekontrolovaného, bezbřehého a mediálně podporovaného (neboť pro někoho velmi výnosného) individualismu než čtyřtaktní motor sám o sobě?

V zářijovém Ďáblíku najdete zprávy o několika našich nedávných akcích pro veřejnost: dozvíte se, jak jsme se podíleli na happeningu upozorňujícím na nevyřešený problém tříděného odpadu, a zjistíte, jak jsme se uplatnili na dožínkách (pardon, na agrosalonu Země živitelka), ovšem neobvykle velký prostor si tentokrát nárokují pozvánky a jiné upoutávky. Některé z nich jsou obšírněji okomentované, takže je řadíme jako články. Hledáte-li tedy inspiraci, jak využít volný čas babího léta, nespokojte se jen s naší rubrikou Pozvánky na akce. Klasická tematika ekologických kauz je zastoupena textem o problematice skládky komunálního odpadu v Lišově a další zprávou o břehulích. Nadcházející týdny však očekáváme ve znamení dopravy: blíží se Evropský týden mobility a s ním spojený Den bez aut.

Tomáš Malina

Zpět na obsah

A.S.A. žádá o další rozšíření skládky v Lišově

Přes odpor veřejnosti (petici proti rozšíření skládky tehdy podepsalo 600 občanů a nevládních ekologických organizací) získala v roce 2000 společnost A.S.A. České Budějovice s.r.o. potřebná povolení k rozšíření skládky v Lišově. Do té doby se do vytěžených hliníků ukládal komunální i průmyslový odpad z širokého okolí, zejména pak z Českých Budějovic. Společnost A.S.A. převzala spolu se strategicky výhodným územím pro ukládání odpadů i břímě v podobě tzv. starých nezabezpečených skládek. Podmínkou rozšíření, a tedy i prodloužení životnosti skládky do roku 2007 bylo zabezpečit tyto staré ekologické zátěže tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. S tím se nakonec smířili i odpůrci skládky. Rok před ukončením provozu skládky však přichází společnost A.S.A. s požadavkem na další rozšíření skládky, a to právě na jedné z těchto starých zrekultivovaných skládek s nezabezpečeným podložím! Přitom v roce 2000 neprošel firmě A.S.A. záměr umístit na tyto staré skládky biodegradační plochy na likvidaci kontaminovaných zemin. Po šesti letech přichází znovu s podobným rizikovým nápadem využívajícím areál skládky maximálně ve prospěch podnikání. Sdružení Calla odmítá projekt rozšíření skládky a postup salámovou metodou, již naopak podporuje město Lišov, pro které je ukládání odpadů, převážně z Českých Budějovic, vítaným příjmem do městské pokladny. Bez práce, "pouze" za obětování pohody a životního prostředí!

Počátkem letošního roku předložila společnost A.S.A. záměr na rozšíření skládky, jejíž životnost má končit v příštím roce vyčerpáním kapacity 450.000 metrů kubických, o dalších 112.000 metrů, což představuje při ročním ukládání 40 000 tun odpadu prodloužení životnosti cca o 2,8 roku. Záměr byl posouzen v tzv. zjišťovacím řízení dle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí se nespokojilo s pouhým oznámením a na základě podaných připomínek uložilo investorovi zpracovat a předložit kompletní dokumentaci poskytující základní údaje o záměru a hodnotící možné vlivy na životní prostředí. Je zajímavé, že na rozdíl od příslušných úřadů a nevládních organizací upozorňujících na rizika navršení nové skládky na starou skládku a narušení krajinného rázu rozšířením stávající hory odpadu, zaujala samospráva i státní správa v Lišově pozici mrtvého brouka: prostě se k záměru oficiálně nevyjádřila. O to zajímavější budou jejich případná stanoviska k dokumentaci. Je doba dovolených nejvhodnějším obdobím pro oslovení veřejnosti, nebo se jedná o záměr vyloučit občany Lišova z rozhodování o osudu skládky? Tato otázka je na místě, neboť dokumentaci k veřejnému nahlédnutí s možností vyjádřit se společnost A.S.A. předala právě v době, kdy občané velice málo sledují úřední desky. Navíc je paradoxní, že zatímco na úředních deskách a internetových stránkách ministerstva životního prostředí, krajského úřadu i Magistrátu města České Budějovice je tato informace ponechána 30 dnů, stejně jako je lhůta pro podání připomínek, město Lišov nevyužilo litery zákona a po minimální lhůtě patnácti dnů informaci z úřední desky sejmulo. Bude jistě zajímavé, jak tato skutečnost ovlivnila zájem veřejnosti nahlédnout do dokumentace a podat připomínky k plánům společnosti A.S.A. pokračovat ve skládkování namísto využití areálu skládky k třídění odpadu. Ke stanoviskům Cally a případným dalším připomínkám se vrátíme v dalším čísle Ďáblíka.

Vladimír Molek

Foto: Dojde k narušení krajinného rázu navršením hory odpadků do výše 19 metrů nad terén v ploché krajině Třeboňské pánve, nebo se jedná o běžnou modelaci terénu?

Ne skládkám a spalovnám !

Bioodpad, papír, plasty, kovy a sklo jsou suroviny, které lze recyklovat. V Jihočeském kraji ale vesměs končí na skládkách, a to i přesto, že každá obec, město i kraj mají zpracované plány odpadového hospodářství, které s tříděním odpadu počítají. Skládky se plní a provozovatelé žádají o jejich rozšíření. Přes odpor veřejnosti pokračuje příprava výstavby spalovny v Mydlovarech. Skládkování i pálení odpadů je zbytečné plýtvání kvalitními materiály, které navíc znečišťuje životní prostředí. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu jsou špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, barevné kontejnery na tříděný odpad nejsou vždy ideálně dosažitelné a bioodpad, který zabírá největší část popelnic, se třídí pouze v některých městech. Občanská sdružení Hnutí Duha, sdružení Calla a Jihočeské matky vyhlašují proto petici "ZA LEPŠÍ RECYKLAČNÍ SLUŽBY V JIŽNÍCH ČECHÁCH" .

Jízdou s barevnými kontejnery přes náměstí Přemysla Otakara II, k českobudějovické radnici, po Lannově třídě k sídle společnosti E.On v Českých Budějovicích zahájili po předchozí tiskové konferenci 22. srpna její iniciátoři sběr podpisů pod petici, která je určena Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje. Barvy Cally hájil při této drkotavé jízdě poutající pozornost veřejnosti Petr Drahoš. Občané mohou petici podepsat v Českých Budějovicích v kancelářích sdružení Calla, Jihočeských matek, společnosti ROSA, prodejně zdravé výživy Slunečnice, v kavárně Měsíc ve dne a v Dobré čajovně. K dispozici je petice rovněž na internetových stránkách uvedených organizací. Po dobu konání zemědělské výstavy Země živitelka byla petice spolu s informačním letákem k dispozici na infostánku krajské sítě ekologických poraden KRASEC v pavilonu B a zaujala pozornost návštěvníků.

Nevládní organizace v loňském roce připomínkovaly Plán odpadového hospodářství (POH) města České Budějovice a předložily návrhy na zlepšení recyklace.Konečný dokument nesplnil požadavky POH ČR ani POH Jihočeského kraje. Ty stanovují řadu konkrétních cílů za účelem snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů a zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do r. 2010, což se o POH města České Budějovice říci nedá.Naopak, pokračuje snaha o výstavbu spalovny v Mydlovarech a nové skládky. Přestože byla pro stavbu spalovny v Mydlovarech vydána řada souhlasných povolení a rozhodnutí, trvá odpor veřejnosti i obce Mydlovary proti této stavbě. Petiční akce bude pokračovat do konce letošního roku a veřejnost bude průběžně seznamována s jejím průběhem. Dílčí výsledky budeme rovněž předávat krajské samosprávě.

Hnutí Duha zřídilo webové stránky www.hnutiduha.cz/odpady/jizni_cechy.html, kde je rovněž možno sledovat průběh petični akce.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

Jak jsme drkotali s kontejnery

Bioodpad, papír, plasty, kovy a sklo jsou suroviny, které lze recyklovat. V Jihočeském kraji ale vesměs končí na skládkách, a to i přesto, že každá obec, město i kraj mají zpracované plány odpadového hospodářství, které s tříděním odpadu počítají.

Stále chybí sběr bioodpadu, který představuje zhruba třetinu odpadu z popelnic. Přitom se zcela nesmyslně připravuje rozšiřování stávajících skládek (aktuálně např. v Lišově) a pořád se uvažuje o výstavbě spalovny. I proto jsme v úterý 22. srpna spolu s Arnikou a Hnutím Duha vyrazili do ulic a udělali happening s cílem upoutat pozornost k právě zahájené petiční akci "ZA LEPŠÍ RECYKLAČNÍ SLUŽBY V JIŽNÍCH ČECHÁCH". S Ondrou Šandou, Ivem Kropáčkem a Pepou Kordou jsme postrkovali barevné kontejnery po dlažbě náměstí, vysvětlovali, oč nám jde, a sbírali podpisy. Navštívili jsme dokonce (i se 2 kontejnery :-) odbor ŽP na magistrátě, kde z nás byli trochu překvapeni (bohužel asi polovina úředníků byla zrovna pryč).

Nakonec jsme dojeli na Lannovku před E-on, kde byla po několika hodinách celá akce ukončena. Lidé na nás reagovali různě, většinou "neměli čas". Ovšem sebralo se několik desítek podpisů (nyní už jich máme několik set! :-) a s některými ze signatářů jsme si i pěkně popovídali. Opět se ukázalo, že ti, co mají čas přemýšlet, doberou se většinou ke shodným závěrům a chápou, že je třeba pro životní prostředí něco dělat. Zmíněná petice je určena především samosprávě Jihočeského kraje a můžete ji podepsat do konce roku v kanceláři Cally (seznam dalších míst je k dispozici na http://www.hnutiduha.cz/odpady/jizni_cechy.html a také na našich stránkách), kde si ji můžete vyzvednout pro další šíření (na internetu je petice a informační materiál též k dispozici).

Pro příští rok připravuje sdružení Calla další odpadové akce a projekty zaměřené na jihočeský region.

Petr Drahoš

Zpět na obsah

Den na Zemi živitelce

Rozhodně nehodlám čtenáře unavovat svými zážitky z putování po výstavišti za kulinářskými nabídkami, akčními cenami CD, fascinující a stále gigantičtější zemědělskou technikou či kulturními programy. Můj den na agrosalonu vychází vlastně z postřehů získaných v průběhu dopolední služby v informačním stánku Krasce. Vlastní nápad Rosy využít této nabídky se mi zdá dobrý, neboť na rozdíl od stánků na Dnu bez aut nebo Ekotrhu není na Zemi živitelce o návštěvníky nouze. Samozřejmě, že většina z nich nejde na výstaviště kvůli Krasci, ale o to je potěšitelnější, když se u něho lidé zastavovali.

Dřevěný stánek z dílny Vlasty Kašpara jsme instalovali na výhodném místě mezi dvěma stánky komerčními. A tak přesto, že jsme nenabízeli občerstvení a nepoutali pozornost hlukem lisu na dřevěné brikety, bylo u našeho stánku stále živo. "Výstavní" turisté s kapsami plnými bonbonů od sousední majetné společnosti si alespoň ze zvědavosti přišli prohlédnout naši nabídku propagačních materiálů a sem tam prohodit slovo o ekologii. Ti vnímavější si z nabídky i něco odnesli a přidali do igelitové tašky již nadité jinými propagačními materiály na křídovém papíře. Snad se k těm našim, až budou doma kořist třídit, ještě vrátí a alespoň něco jim utkví v paměti.

Radost jsem měl z návštěvníků, kteří nejen že prohodili pár slov, ale zakoupili si i nabízené sborníky ROSY ze seminářů, popřípadě, po kritice výše ceny brožur kolegů z EPS, si odnášeli alespoň samolepku "Nevhazujte do schránky propagační materiály" za jednu korunu. Většina těchto osvícených návštěvníků sice přicestovala z jiných krajů republiky, ale o to bylo milejší, že se zajímají o činnost místních nevládních organizací a ochranu zdejšího životního prostředí, což potvrdili svým podpisem pod petici Za lepší recyklační služby v jižních Čechách. Ostatně využít infostánku pro sběr podpisů byl nápad, který se osvědčil a jistě zatraktivnil službu na stánku a zviditelnil Krasec. Radost a úsměvné příhody s návštěvníky mi trochu pokazil pan hejtman Zahradník, který měl na výstavišti svůj den, ale při prohlídce našeho pavilonu ukončil svou exkurzi u stánku garančního zemědělského fondu a soukromých vlastníků lesa, takže k nám ani nedorazil a nemohl tak připojit svůj podpis pod petici o recyklačních službách.

Největší, ovšem rozporuplné překvapení mi připravil exministr životního prostředí pan Ivan Dejmal, toho času činný i v nevládních organizacích. Pouze zpovzdálí si prohlédl stánek Krasce a pak zamířil k atraktivnějším expozicím. O to větší radost jsem měl s paní z Písku, která nejen že ochotně podepsala petici, ale ještě se pochvalně vyjádřila o naší aktivitě a zkušenostech z Písku. Čas, po který mi byl svěřen infostánek Krasce, utekl jako voda a já mohl s klidným svědomím předat službu Růžence Šandové, která mne přišla vystřídat s hlavním cílem získat více podpisů pod petici nežli já. A opravdu se jí to povedlo!

Vladimír Molek

Zpět na obsah

KONO-Business 2006: Víc, než jen byznys. Jedinečný ekostyl na Zemi Živitelce.

Letošní 33. ročník největšího tuzemského zemědělského veletrhu Země živitelka možná přilákal kromě zemědělců a "konvenčních" návštěvníků také ty ekologicky smýšlející. Jeho součástí byl totiž veletrh zdravého životního stylu Ekostyl. Ti, kteří se těšili na žhavé novinky z oblasti ekologických technologií, produktů a služeb nebo doufali, že na Výstavišti v Českých Budějovicích naleznou komplexní prezentaci pomůcek pro ekologický způsob života, museli být zklamáni. V záplavě klasických stavebních materiálů, za hradbami z kombajnů, traktorů a strojů pro chemické postřiky se těch pár stánků se solárními panely, kotly na biomasu, čerpadly či poradenským servisem k ekoenergetice dokonale ztratilo. Podobně na tom byla ukázka biopotravin svazu ekologických zemědělců Pro-bio, který nedokázal nabídnout alternativu ke stánkům s klobásami, hamburgery, kuřaty a smaženým sýrem či langošem pro "vegetariány".

Ještěže naděje umírá poslední. Na úplném konci areálu, hned vedle nové oranžové brány vedoucí od TESCa, zval návštěvníky do svých útrob velkoprostorový stan, na jehož stěžni se třepotala vlajka s jedním z komerčně nejúspěšnějších symbolů současnosti - konopným listem. Probíhal v něm 4. ročník veletrhu hospodářského využití konopí KONO-Business 2006. Na 180m2 tu občanské sdružení Konopa spolu s dalšími vystavovateli představilo takřka komplexní škálu ekologicky nezávadných, zdraví prospěšných produktů doplněnou o bohatý informační servis z oblasti obnovitelných zdrojů (také díky letákům o. s. Calla).

Krémy, masti, šampóny; stavební a izolační materiály; oděvy; biopotraviny s unikátním složením proteinů, vitamínů a minerálů; ukázka tradičního provaznického umění; papír vyrobený bez použití chlorinů; rozložitelné bioplasty, kompostovací záchod, fotovoltaickým panelem napájené vodní čerpadlo; solární kuchyň; pazdeřové brikety a v neposlední řadě vozidla poháněná na místě lisovaným rostlinným olejem - to vše, společně s reprodukovanou hudbou a vždy čerstvým konopným čajem umožnilo ekologiechtivým návštěvníkům spravit si chuť. Zároveň atraktivní formou seznámilo s bezodpadovými alternativami také širokou veřejnost.

Veletrh KONO-Business 2006 se tak stal předzvěstí dalších propagačních aktivit o. s. Konopa v oblasti obnovitelných zdrojů surovin a energie. V rámci federace evropských mládežnických ekologických organizací Youth and Environment Europe (YEE) totiž pro rok 2007 připravuje celoevropskou kampaň na podporu využívání bezodpadových produktů a technologií nazvanou Sluneční kampaň. S konopím jako jedním z nejkrásnějších, nejvoňavějších a nejuniverzálnějších lokálních surovinových zdrojů se tak v dalších měsících budou seznamovat obyvatelé většiny evropských zemí od Velké Británie po Tádžikistán. Cílem kampaně je ale představit veřejnosti co nejširší škálu slunečních alternativ v rozmanitých podobách. Z toho důvodu hledáme pro každou zemi partnery z řad neziskových i ziskových organizací, obcí a odborných pracovišť ochotné podílet se na realizaci kampaně. Pojďte společně podpořit přechod k těm nejlepším možným alternativám. Představme kvalitní bezodpadová řešení!

Michal Ruman

Další informace hledejte na www.konopa.cz a www.ecn.cz/yee

Zpět na obsah  

Nový projekt pomůže břehulím

Grant společnosti Telefónica umožní Calle zlepšit péči o největší hnízdiště břehulí na Českobudějovicku. V pískovně Třebeč v letošním roce bylo napočítáno celkem 347 děr břehulí říčních.

Podpořený projekt počítá v příštím roce s opětovným stržením hnízdní stěny, které Calla dosud zajišťovala z vlastních prostředků. Jedná se vlastně pouze o nahrazení přírodních procesů, protože břehule původně hnízdily ve strhávaných říčních březích. V pískovnách, které jsou dnes téměř výhradními hnízdišti břehulí, k pravidelnému strhávání stěn nedochází. Mohou se v nich proto příliš rozmnožit paraziti, kteří podstatně snižují úspěšnost hnízdění.

V rámci projektu myslíme také na osvětu veřejnosti. U vchodu do pískovny chceme instalovat informační tabuli o přechodně chráněné ploše, jejíž vyhlášení jsme už na území třebíčské pískovny prosadili. Těšit se můžete také na novou skládačku o pískovnách, nové webové stránky, exkurzi a přednášky. O všech akcích budeme samozřejmě čtenáře Ďáblíka informovat.

Klára a Jiří Řehounkovi

Zpět na obsah  

Hlasujte v anketě STROM ROKU 2006

Jasan, hruška, tři duby a sedm lip se letos probojovaly do finále celostátní soutěže o nejsympatičtější strom, kterou již pátým rokem pořádá Nadace Partnerství. O tom, který z nich se stane Stromem České republiky roku 2006, rozhodne veřejnost hlasováním, jež začalo první srpnový den. Jihočeský kraj reprezentuje Slanická lípa rostoucí nedaleko Strakonic.

Slanická lípa
Ve svérázné vesničce Slaník roste lípa, se kterou jsou spjaty osudy takřka každého ze 130 místních obyvatel. Někteří se narodili přímo v chalupách pod lípou, u jiných byla svědkem zamilovaných schůzek, děti chodí pod lípu kreslit, maminky sem jezdí s kočárkem. "Lípa byla v roce 1848 vysazena na počest zrušení roboty na návrší, kde dříve stávala tvrz. Je odsud krásný výhled na Strakonice, které jsou mimochodem mladší než Slaník. Naše obec oslaví za dva roky už 650 let," říká starostka Slaníka Marie Tůmová. Připomeňme ještě, že v loňském roce zastupovala Jihočeský kraj lípa u Ústějovské kapličky a umístila se na třetí příčce.

Jak hlasovat
Hlasovat pro Slanickou lípu je možné třemi způsoby. Podpořit ji můžete zasláním dárcovské SMS na telefonní číslo 87777 ve tvaru DMS STROM2. Hlasovat je možné i hromadnými archy, které lze objednat v kanceláři Nadace Partnerství. Třetí možností je hlasování prostřednictvím kupónů, které budou vycházet ve vybraných časopisech, místních zpravodajích a novinách. Stav hlasování, informace o anketě a o veřejné sbírce budou uvedeny na internetových stránkách programu Strom života http://www.stromzivota.cz/. Hlasování je zpoplatněné a jeho výtěžek putuje do veřejné sbírky na výsadbu stromů a péči o ně. Každý, kdo se rozhodne zaslat svůj hlas, proto současně přispěje na zkrášlení české krajiny. (Cena jedné DMS je 30 Kč, přičemž 27 Kč putuje do veřejné sbírky Strom života. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.)

Hlasovat je možné do 11. října 2006. Strom roku 2006 bude slavnostně vyhlášen v předvečer Dne stromů 19. října ve Wannieck Gallery v Brně na Koncertě pro stromy, na kterém vystoupí Dan Bárta a Illustratosphere.

Více o ostatních finalistech najdete na: http://stromzivota.cz/cestina/strom_roku_fin2006.php

Jakub Rejlek, Nadace Partnerství, a Ondřej Šuch, Skanska CZ a.s.

Zpět na obsah

Země krásná neznámá

Země krásná neznámá - Planeta pohledem shůry. Tak je pojmenována výstava pod širým nebem na pražské Kampě, kde mohou Pražané i návštěvníci hlavního města až do 31. října 2006 obdivovat 120 velkoformátových fotografií francouzského fotografa Yanna Arthuse Bertranda. Autor klade důraz na zachycení a zprostředkování informací o ekologických aspektech našeho působení na přírodu. Důležitou součástí jeho projektů je vzdělávací aspekt srozumitelný všem bez ohledu na hranice států, rozdílné jazyky či míru vzdělání. Výstavu pořádá pod záštitou UNESCO, ministra životního prostředí Libora Ambrozka a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma paní Olga Menzelová-Kelymanová.

Na působivých fotografiích o rozměrech 180 x 120 cm, které autor pořídil z vrtulníku, jsou pouštní oblasti i arktické polární krajiny, pusté i přelidněné části Země. Návštěvníci mají možnost vidět Zemi téměř ve všech jejích podobách a ve velmi neočekávaných a netradičních podobách. Divák má možnost konfrontace s uměleckým dílem přírody, ale autor tak zároveň upozorňuje na její ohrožení.

V průběhu posledních patnácti let prolétal Yann Arthus-Bertrand více než sto zemí a ze vzduchu udělal přes sto tisíc obrázků. Tento projekt ho přivedl od beduínských kmenů v malijské poušti až do brazilských slumových čtvrtí, z amazonské džungle k vulkánům na Islandu. Díky autorově důrazu na ochranu přírody projekt od počátku podporuje také UNESCO. Fotografie doprovázejí komentující texty, místa vzniku snímků jsou zakreslena na mapkách světa. V informačním stanu, který je nedílnou součástí výstavy, jsou návštěvníkům k dispozici knihy, plakáty i publikace s fotografiemi Yanna Arthuse-Bertranda a je zde promítán i krátký film o fotografově práci. Výstava je volně přístupná 24 hodin denně, a to zdarma.

Na výstavu jsme narazili se ženou poprvé zcela náhodou při návštěvě Londýna před dvěma roky. Musím říci, že nás nádherné fotografie pohltili a uchváceni jsme strávili jejich prohlížením dlouhou dobu. V našich vzpomínkách na Londýn tvoří výstava létajícího a fotografujícího Francouze nesmazatelnou část. Ale teď je šance na oživení silného prožitku. Proto se do Prahy již těším a všem tuto unikátní výstavu doporučuji.

Novinkou pak pro mne byly nádherné portrétní fotografie se zvířaty na autorových webových stránkách.

Podle informací pořadatelů Edvard Sequens

Další informace včetně mnoha působivých fotografií:
http://www.zemekrasnaneznama.cz, http://www.yannarthusbertrand.org/

Zpět na obsah

Doporučujeme nové publikace EkoWATT:

Energetický soběstačný dům
Autor: Karel Srdečný
Chcete mít dům, který nebude závislý na vnějších dodávkách energií? V této knížce najdete základní principy energetické soběstačnosti rodinného domů. Zabývá se rozborem energetické bilance jako základního nástroje pro návrh energetiky domů, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci. Je zde podrobně rozebráno, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Zkušený autor popisuje praktické příklady použití různých obnovitelných zdrojů energie. Pro ilustraci uvádí domy s různou energetickou koncepcí. 102 stran, 116 Kč.

Energeticky soběstačná obec
Autoři: Jiří Beranovský, František Macholda, Karel Srdečný, Veronika Urbánková
V knize jsou stručně shrnuty principy a řešení, s nimiž lze velmi podstatně omezit závislost obce na vnějších dodávkách energií. Produkce vlastní energie může být přínosem jak pro obecní pokladnu, tak pro místní ekonomiku. Dosáhnout plné energetické soběstačnosti není iluzí - dokazuje to příklad rakouského města Bruck an der Leitha. Tamější řešení energetiky je v knize podrobně popsáno. 48 stran, zdarma.

Více informací na: http://ekowatt.cz/publikace/ nebo na následujících kontaktech Ekowattu:
- Bubenská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 266 710 247, e-mail: info@ekowatt.cz
- B. Smetany 19, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 383 839 924, e-mail: karel.srdecny@ekowatt.cz

Zpět na obsah

Hudbou proti úložišti

V neděli 10. září od 15 hodin vystoupí v Růžené u Chyšek folkrocková skupina Oboroh. Tradičním, letos již třetím podzimním koncertem chtějí organizátoři připomenout trvající nesouhlas s plány na skládku radioaktivního odpadu ve svém okolí.

Pro úložiště jaderného odpadu je v České republice předběžně vytipováno šest oblastí a lokalita Božejovice-Vlksice, která zasahuje i na Chyšecko, je jednou z nich. Průzkumy v lokalitách byly sice po protestech prakticky všech dotčených obcí pozastaveny až do roku 2009, hlubinné úložiště však ve státní koncepci stále zůstává "konečným řešením" problému vysoce radioaktivního odpadu. Letos na jaře byly navíc zveřejněny podrobné plány na to, jak by úložiště mohlo vypadat. V naší lokalitě zneklidnily zejména obyvatele nejbližší vesnice, Božejovic na Jistebnicku, ale i v širším okolí vzbuzují obavy. Na Chyšecku proto obyvatelé již třetím koncertem chtějí připomenout, že si úložiště nepřejí. Po předloňském vystoupení skupiny Hradišťan a loňské "superstar" Vlasty Horvátha zahraje letos v areálu rekreačního střediska Růžená skupina Oboroh Slávka Klecandra.

"Oboroh je primitivní přístřeší na čtyřech kůlech, kde najde zvěř v zimě potravu a člověk útočiště v čase nepohody," píše na webu o svém názvu skupina, která má pověst křesťanské (a ještě přesněji evangelické) folkrockové kapely. Její koncert v Růžené můžeme považovat za přístřeší pro všechny, kdo mají rádi dobrou muziku a současně chtějí dát najevo svůj vztah ke zdejší krajině.

Pořadateli akce jsou Římskokatolická farnost Chyšky, obce Chyšky, Zhoř a Nadějkov a občanské sdružení Zachovalý kraj. Vstupenky stojí v předprodeji 80 Kč a jsou k dostání v Chyškách, Nadějkově, Jistebnici, Božeticích, Sedlci-Prčici a v milevském Infocentru. V den koncertu zaplatí návštěvníci o 20 Kč více.

Olga Černá, Nadějkov

Další informace:
organizace koncertu: Hana Zemanová, Chyšky, e-mail: he.zemanova@tiscali.cz, 732 386 995
skupina Oboroh
úložiště radioaktivních odpadů
občanské sdružení Zachovalý kraj

Zpět na obsah

Den bez aut se blíží

Jako každý rok, i letos v září proběhne Evropský týden mobility (ETM) a v jeho rámci (v pátek 22.9.) akce Den bez aut (DBA), který má již bohatou tradici - v ČR se pořádá 14. ročník (pod patronací Dětí Země). Smyslem ETM/DBA je napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech a podpořit "měkčí" a "alternativní" způsoby dopravy - cyklistiku, železnici atd. Vedlejším efektem jsou pak alespoň na jeden den v roce prázdná centra měst, uvolněná parkoviště pro aktivity místních obyvatel - různé happeningy apod.

Loni se ke kampani DBA připojilo 77 měst a obcí (111 celkem - i s evropským týdnem), ve 20 městech se v MHD jezdilo zdarma, uskutečnilo se 30 cyklojízd, kterých se zúčastnilo přes tisíc cyklistů. Letošním mottem je "Chraňme klima Země" (viz. obr.), neboť "hromadná" automobilová doprava má zásadní negativní vliv na ovzduší (výroba aut, provozní emise...). Města a obce mohou kampaň podpořit (a uspořádat nějaké akce v týdnu 18. - 24.9.), nebo se k ní připojit - v tom případě podepíší Chartu a zaváží se k dodržování pravidel. Zároveň by město mělo během roku realizovat alespoň jedno tzv. trvalé opatření (projekt na zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců apod.).

Calla a Rosa připravují k DBA stejně jako loni, v předvečer 21.9., dopravní zelený čtvrtek "Auto napůl", tentokrát na téma Carsharing, o sdílení aut. V pátek postavíme informační stánek na náměstí Přemysla Otakara II., kde Cassiopeia, která všechny akce v Budějovicích koordinuje, připravuje bohatý program - dopoledne hlavně pro děti, odpoledne vystoupí různé kapely a vše vyvrcholí cyklojízdou. Po celý den budou k dispozici infostánky organizací (s poradenstvím a službami - např. měření tuku, cukru v krvi, vytipování nebezpečných míst pro cyklisty na území ČB ap.), které se k organizaci DBA připojí, výstava dětských obrázků atd. Navštívit můžete stánky Policie ČR (info o změně předpisů), Českých drah, ČČK (ukázky první pomoci) a řady neziskových organizací. Na přípravě DBA se podílí i Magistrát ČB.

Info o dalších akcích najdete v kalendáriu na konci Ďáblíka, v kanceláři Cally si můžete vyzvednout propagační materiály (samolepky, plakátky a plakáty A6-A2). A na závěr milé upozornění z Dopravního podniku - dne 22.9. nabízí roční předplatní kupóny MHD s 10% slevou!

Petr Drahoš

Odkazy:
http://www.detizeme.cz/denbezaut/
http://www.climatechange.eu.com/
http://www.env.cz/edba
http://www.mobilityweek-europe.org/

Do kalendária Dne bez aut:
so 16. 9. ZOO Ohrada - výlet pro rodiče s dětmi "Do ZOO jinak než autem"
čt 21. 9. Zelený čtvrtek "Auto napůl" - Carsharing
pá 22. 9. Den bez aut na nám. Přemysla Otakara II. V Č. Budějovicích (viz. článek o DBA)
so 23. 9. Den otevřených dveří Dopravního podniku města České Budějovice (bude jezdit historický červený trolejbus).
so 23. 9. Den železnice, např. ve Veselí nad Lužnicí (Den otevřených dveří)

Zpět na obsah

Zdražení elektřiny kvůli obnovitelným zdrojům? Směšné!

Opakovaně na čtenáře Deníků Bohemia ve všech regionech dopadala během léta cílená kampaň redaktora Bořka Otavy proti větrným elektrárnám. Pod fotkou s vrtulí z Pavlova se dozvěděli, že Česko zažije další výpadky elektřiny, nebo pod jinou, jak pevné zvýhodněné výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů přispějí ke zdražení elektřiny nebo dokonce, jako 4. srpna, že "zelenou" energii dotuje stát. V okamžiku, kdy ČEZ zdražuje o cca deset procent ročně, je takové tvrzení poměrně směšné. Pevnou cenu pro elektřinu z větru, slunce, vody nebo biomasy nedotuje stát, ale je u nás rozložena v nákladech všech distribučních společností, tedy rovnoměrně v ceně pro všechny spotřebitele. Cenu tento mechanismus opravdu zvyšuje. Domácnosti za podporu obnovitelných zdrojů (a kogenerace, tedy společné výroby elektřiny a tepla) připlatily navíc celých 5 hal. za spotřebovanou kilowatthodinu! Tedy 1,41 % z celkové ceny Ani při citelném znásobení dnešního počtu větrných elektráren a dalších čistých zdrojů nebude zdražení nijak dramatické. Do roku 2010 má podle odhadů ministerských expertů vyrůst tato cena asi na 16 haléřů za kilowatthodinu. Za to dostaneme čistější životní prostředí, méně jaderného odpadu, více práce pro naše obyvatele, moderní technologie a další výhody.

U jedné z fotografií z Jihočeských listů se zastavme - pomocí teleobjektivu je nasnímána vrtule přes kostelní věž Pavlova. Asi jen málokterého člověka, který má cit pro památky, takové foto nechá klidným. Podívejte se však sami na fotografii z odstupu, jak situace vypadá skutečně bez efektního vykreslení. Konečně, budete-li chtít, můžete se s námi do Pavlova a na některé další českomoravské větrné parky jet podívat sami v polovině října. Více v pozvánkách.

Ještě možná pro naše pravidelné čtenáře důležitý postřeh - elektrárny, které byly v červenci vztyčeny u Pavlova na Jihlavsku, nejsou ty, jejichž projekt připravila Calla. Nyní se zde otáčí rotory dvou elektráren Vestas V90 na 105 metrových stožárech, každá o výkonu 2 MW. "Naše" budou menší a jejich stavba započne na připraveném fundamentu v prosinci poblíže stávajících. Ale i díky naší práci s vedením obce tu byla stavba stávajícího větrného parku přijata pozitivně.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

Konečně rostou! - exkurze na domácí větrné parky

Chcete vidět nejnovější větrné parky v Protivanově (2 x 1,5 MW a 1 x 100 kW) a v Pavlově (2 x 2 MW)? Rádi byste si na vlastní oči ověřili, jak zapadnou do naší krajiny, a na vlastní uši poslechli, zda hlučí? Chcete slyšet názor starostů? První zkušenosti provozovatelů? Pak se vydejte s námi na jejich návštěvu. Celodenní výpravu uskutečníme v pátek 13. října. V případě zájmu nám napište na edvard.sequens(zavinac)calla.cz, či zavolejte na 387 310 166 a my Vám pošleme přihlášku a další podrobnosti k cestě. Vložné 100 Kč, akce se koná s podporou ESF a MŽP ČR v rámci projektu sítě KRASEC. Neváhejte však dlouho, míst není mnoho.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

Den otevřených dveří větrných elektráren: 14. 10. 2006, od 9 do 16 hodin

Na Den otevřených dveří větrných elektráren jsou srdečně zváni lidé mající zájem dozvědět se více o provozu větrných elektrárnách a zejména ti, v jejichž okolí se chystá výstavba "větrníků". Sami se budou moci na místě přesvědčit o charakteru a působení větrné elektrárny v krajině. Připraven bude informační program - provozovatelé jednotlivých větrných elektráren budou přímo na místě zodpovídat případné dotazy k dané problematice. Pro zájemce budou k dispozici letáky se základními údaji o daném projektu a k rozebrání bude připravena i čerstvě aktualizovaná publikace "Větrné elektrárny, mýty a fakta", výsledek společné práce Hnutí DUHA a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí.

Těm, kteří zašlou správně zodpovězené soutěžní otázky z webových stránek Hnutí DUHA a budou vylosováni, bude umožněn výstup na gondolu větrné elektrárny. Někteří provozovatelé přislíbili, že podle svých možností a v případě příznivých povětrnostních podmínek umožní výstup i dalším zájemcům.

Den otevřených dveří proběhne v těchto lokalitách: Pavlov (u Jihlavy), Břežany (u Znojma), Jindřichovice pod Smrkem (na Liberecku), v Protivanově a Drahanech (u Prostějova), v Hraničných Petrovicích (na Olomoucku), v Nové Vsi v Horách (na Mostecku), v Petrovicích (u Ústí nad Labem) a konečně v Žipotíně (u Svitav).

Veškeré další informace, zejména parametry jednotlivých větrných elektráren a SOUTĚŽ O VÝSTUP NA GONDOLU najdete od 4. září na http://www.hnutiduha.cz/vitr.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

Pozvánky na akce

EKODŮM - občanské sdružení pořádá 15. 9. - 16. 9. 2006
(náhradní termín při nepřízni počasí 29. 9. - 1. 10.)
v Hojšíně - sv. Jan (u Kamýku nad.Vltavou)

KURS STAVĚNÍ ZE SLÁMY PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O EKOSTAVBY

Na programu: zateplení slaměnými balíky zabudovanými do konstrukce stěny, doprovodné přednášky a diskuse.

1 - příprava konstrukce - instruktáž o skladbě konstrukce a významu parozábrany a parobrzdy
2 - pátek večer od 1900h - přednáška o technologiích stavění ze slámy s ukázkami z předchozích kurzů
3 - příprava balíků - instruktáž o vlastnostech použitelných balíků pro izolace a jejich tvarová úprava dělením
4 - sobota večer od1900h - přednáška s ukázkami realizací z USA a Evropy
5 - aplikace balíků do konstrukce - instrukce o difúzně otevřených skladbách.

Každé ráno se začíná v 900 instruktážní přednáškou o právě prováděných postupech a následuje praktická část kurzu ve skupinách a se střídáním v jednotlivých dílčích pracovních postupech. Kurz probíhá na rozestavěném energeticky pasivním rodinném domě. Kurz povede převážně akad. arch. Aleš Brotánek (informace o náplni kurzu abrotanek@volny.cz). Hlavní organizátorem kurzu, u kterého je třeba se přihlásit na kurz i ubytování, je Michal Kopřiva. (mob. 602 481 641, email. michal.kopriva@seznam.cz). Je možné se hlásit na celý kurz i na jednotlivé dny.

Strava: Strava zajištěna 3x denně v místě stavby, 80,- Kč/den (pro účastníky předchozích kurzů 20Kč/den)
Nocleh: zdarma s vlastní karimatkou a spacákem v domě na slámě nebo ve vlastním stanu na zahradě, nebo v Hotelu Zrůbek za cca 150-200 Kč/noc.
Hromadná doprava: autobusem do Kamýka nad Vltavou a dále pěšky 2 km
Doporučené pomůcky: ešus, pracovní obuv, kleště štípací, pracovní rukavice a větší kladivo nebo palička.
Cena: Pro účastníka kurzu nebo přednášky jednorázový poplatek 100,- (účastník obdrží CD s podklady a zkušenostmi o stavění ze slámy a hlíny).

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Srdečně Vás zveme na vernisáž

velkoplošné, venkovní fotografické výstavy Ekologie v objektivu,

která bude slavnostně zahájena dne 18. 9. od 16:30 na Ovocném trhu v Praze 1.
Více informací naleznete v pozvánce a na www.bayerfoto.com v sekci Vernisáž.
V rámci této akce proběhne předání cen vítězům fotografické soutěže Ekologie v objektivu, která byla vyhlášena v dubnu 2006. Více než 500 fotografů přihlásilo do soutěže téměř 1 500 snímků k letošnímu tématu Země mění svou tvář.
Mgr.Daniela Červenclová, koordinátorka projektu Ekologie v objektivu U průhonu 5, 170 00 Praha 7, tel: 603241961

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Auto*Mat vyzývá: Nechte auto doma - v pátek 22. září

Každý den prožijeme ve společnosti statisíců aut. Věnujeme jim svůj čas, peníze i své představy. Kdo však naposledy viděl své město bez aut?!

Dělejte zázraky, zkuste to zažít!

V pátek 22. 9. se lidé ve městech po celém světě vydají do zaměstnání, do školy i za zábavou bez svého automobilu. Zkuste to alespoň jednou za rok i vy - cestujte na kole, tramvají, vlakem, autobusem, metrem nebo jděte pěšky. Podpořte myšlenku města pro lidi podpisem výzvy Nechte auto doma. Ve formuláři vyplňte své jméno a adresu (popř. zaměstnání a e-mail). Podpisem této výzvy se zavazujete, že 22. září na Evropský den bez aut nebudete používat automobil. Podpisová akce končí o půlnoci 22. 9. 2006.

Formulář najdete na http://www.auto-mat.cz/vyzva/index.php

Zúčastněte se Velké podzimní cyklojízdy - vyjíždíme v pátek 22. září v 18 hod. z nám. Jiřího z Poděbrad v Praze.
Podrobnosti na http://www.cyklojizdy.cz/ Petra Kolínská, projekt Auto*Mat

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zelený čtvrtek:

"Auto napůl aneb Inteligentní mobilita 21. století"

Lze jezdit autem levněji? Náměty chytré horákyně, jak auto mít i nemít. Teorie i praktické zkušenosti. Car-sharing - šetrné způsoby využívání automobilů. Akce je součástí kampaně Den bez aut.

Se Stanislavem Kutáčkem z o. s. Horní Mlýn

Čtvrtek 21. září 2006 od 17 hodin v galerii Měsíc ve dne, Nová ul.3, České Budějovice.

Více informací:
ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity, Nádražní 55, České Budějovice, tel.: 387 432 030, rosa@ecn.cz, http://rosa.ecn.cz/
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, České Budějovice, tel.: 387 310 166, calla@calla.cz, www.calla.cz

Příště: 19. 10. - Pískovny za humny (s ornitologem Petrem Henebergem, botaničkou Klárou Řehounkovou a zoologem Jirkou Řehounkem)

Beseda je součástí aktivit Krajské sítě environmentálních center KRASEC a je podpořena z prostředků evropského sociálního fondu v ČR a Ministerstva životního prostředí.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

25. květen 2006 - Českobudějovický Den pro obnovitelné  zdroje energie

1. 8. - 31. 10. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" se od 1. srpna přesouvá na zámek do Vimperka, kde také svou pouť 31. října ukončí. Více také tisková zpráva.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Patří vůbec nový letní KRASEC do sběrového papíru?

Za co šla osádka svozového vozu na separovaný odpad v Písku na hodinu? A kam?

Kolik alkoholu se vypilo na vernisáži ekospotřebitelské výstavy?

Je číslo na vejcích od šťastných slepic také šťastné?

Přijel Ropák do Brna?

Užili jste si na dovolené 3S?

 

To a další informace se dočtete v letním, tedy čtvrtém čísle jihočeského čtrtletníku KRASEC!

Napište si o KRASEC na rosa@ecn.cz případně na calla@calla.cz. Doručení zaručíme. Ceny čísla je 25 Kč, předplatitelé jen 20 Kč.

KRASEC - podivuhodné informace o všem, co se týká životního prostředí do každé poštovní schránky !

Zpět na obsah

Ekologická poradna sdružení Calla - poradenství pro Vás

Mimo běžná témata ekologické poradny u nás můžete hledat pomoc ve dvou oblastech, na které se specializujeme:

Ochrana přírody a krajiny - metodická i právní pomoc občanům, obcím a občanským aktivitám při rozhodování o stavbách a činnostech ovlivňujících životní prostředí, zapojování veřejnosti do procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí, využívání zákonů o poskytování informací, zakládání občanských sdružení, organizování občanských aktivit, zprostředkování posudků.
Za tuto oblast poradny odpovídá Vladimír Molek, dosažitelný na telefonu 387 311 381, v době nepřítomnosti možno využít druhé tel. linky 387 310 166, která slouží zároveň jako záznamník a fax, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Trvale udržitelná energetika - poradenství občanům, obcím i občanským sdružením v oboru obnovitelných zdrojů energie, jejich možnostech, dostupnosti, podporách pro realizaci, legislativě apod. Poradna spotřebitelům elektřiny při jejich problémech s distributory. Právní a všestranná informační pomoc obcím, u nichž by mohlo být vybudováno konečné úložiště vysoceradioaktivních odpadů, archiv informací k jaderné energetice.
Pro odpovědí z oblasti energetiky se obracejte na Edvarda Sequense na telefon (se záznamníkem i faxem): 387 310 166, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Alternativy pro zemědělství - informace o pěstování technických plodin v zemědělství a jejich dalším využití. Konzultace pro zemědělské podniky v oblasti energetické soběstačnosti: pěstování energetické biomasy, využití biopaliv. Archiv videí, fotografií, publikací a informačních materiálů o pěstování, zpracování a využití konopí setého.
Poradnu v oblasti zemědělství u nás vede Hana Gabrielová, kterou kontaktujte pomocí telefonu (se záznamníkem i faxem): 387 310 166 nebo e-mailu: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz

Poradenské hodiny pro veřejnost v kanceláři sdružení - Fráni Šrámka 35, České Budějovice:
Pondělí - 9 až 13 hodin (především energetika)
Úterý - 13 až 17 hodin (především všeobecné poradenství)
Středa - 9 až 13 hodin (především ochrana přírody a krajiny)

Osobní návštěva mimo poradenské hodiny je možná po předchozí domluvě.
Využijte poradenství pomocí e-mailu: poradna(zavinac)calla.cz
Více zde na webu: www.calla.cz/poradna
Písemné spojení: sdružení Calla, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice.

Ekologické poradenství je podpořeno z prostředků evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí v rámci projektu Krajské sítě environmentálních center KRASEC.

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz