Sdružení Calla
  Dnes je 26. října 2020  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 18. ledna 2001CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí a Jihočeské sdružení ochránců přírody

Hypermarket CENTRO pohltí dvůr Světlík

 

"Při revitalizaci příměstské krajiny klást důraz na směřování investičních záměrů do původních průmyslových a opuštěných zón měst. Bránit vzniku nových komerčních zón v příměstských oblastech. V těchto plochách posilovat místa pro aktivní využívání volného času, turistiky a sportu ." Státní politika životního prostředí ČR - leden 2001

Na místě současného zemědělského statku Světlík, uváděného v historických pramenech jako jeden z patnácti šosovních dvorů města Českých Budějovic by měl v dohledné době "vyrůst" další hypermarket. Na ploše šestnácti hektarů  plánuje zahraniční investor, společnost LANDPRO s.r.o. vybudovat v nákladu 500 mil. korun komplex  obchodů s potravinářským i nepotravinářským sortimentem, obchodní ulici s butiky, středisko "Udělej si sám", čerpací stanici a parkoviště.

Území leží severně od Českých Budějovic mezi Okružní ulicí a silnicí I/34. Při schvalování územního plánu  "město dospělo k názoru, že  podobnou výstavbu si zde přeje ". Přesto, že slovy exprimátora ing. Miroslava Beneše  "územní plán říká, co kde může být, ale  nic o tom, co někde být  musí" (Jihočeké listy 16.11.2000), stal se tento územní plán berličkou a zaklínadlem nejen pro investora, ale i pro orgány státní správy rozhodující o výstavbě.            

Vzhledem k tomu, že stavba vyžaduje posouzení jejího  vlivu stavby na životní prostředí, dle zákona č. 244/1992 Sb., mohla veřejnost uplatnit své připomínky. Toho využila místní občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Jihočeské sdružení ochránců přírody a požadovala zpracovat variantu, která by umožnila zachovat dvůr Světlík s dvěma rybníčky, představující biotop chráněných druhů, zejména pak silně ohroženého druhu skokana zeleného.  Tento požadavek nebyl splněn a Okresní úřad v Českých Budějovicích vydal dne 30. 11. 2000 souhlasné stanovisko k záměru stavby Obchodního areálu CENTRO z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí.

Na základě tohoto  stanoviska zahájil počátkem ledna  odbor životního prostředí magistrátu města České Budějovice řízení o kácení  107 stromů, z nichž u některých se jedná o dřeviny zdravé a perspektivní. S tímto kácením, stejně jako s demolicí dvora Světlík a zavezením rybníčka, nesouhlasí  občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Jihočeské sdružení ochránců přírody.

"Jsme přesvědčeni, že estetická a funkční hodnota  stromů navržených ke kácení a s ním související likvidace biotopů  chráněných a ohrožených druhů převyšuje  funkční  a estetickou hodnotu navrhovaných staveb. Trváme na předložení varianty zohledňující dvůr Světlík a oba rybníčky, neboť jejich likvidací dojde rovněž k narušení krajinného rázu tohoto území. Přesto, že dvůr Světlík není chráněn jako památka, představuje  historický vývoj města a není důvod, aby došlo k jeho demolici jako v případě tzv. Červeného dvora v Mladém" , uvádí zástupci občanských sdružení.

Domníváme se, že vhodné funkční využití  původní části dvora Světlík v rámci obchodního areálu, by spolu s rybníčky, podstatnou částí  stromů a novými výsadbami bylo přínosem pro vytvoření atraktivního území z obchodního, ale i přírodně krajinářského a urbanistického hlediska.

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387311381
Za Jihočeské sdružení ochránců přírody: MUDr. Věra Horská, tel. 038-7412358

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz