Sdružení Calla
  Dnes je 25. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva Cally a Jihočeských matek ze dne 29. prosince 2009

Ježíšek peníze na sanace MAPE Mydlovary nenadělil.
Na zahlazení škod po uranové činnosti v roce 2010 chybí celkově 400 miliónů korun

Vláda na svém posledním letošním jednání (21. prosince) byla nucena konstatovat kritickou finanční situaci státního podniku DIAMO v oblasti zahlazování následků po těžbě a zpracování uranu a dalších ekologických škod. Na zajištění sanací po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem nakonec na rok 2010 přidala vláda 1 miliardu korun. Na zahlazení škod po uranové činnosti však celkově stále schází 400 milionů korun. Např. na rekultivaci uranových pozůstatků v MAPE Mydlovary tak bude chybět 140 milionů korun, což povede k přerušení rekultivace odkaliště K I, rekultivace odkaliště K III - Olešník včetně sanace podzemních vod či k zastavení likvidace objektů bývalé chemické úpravny. Dalších více než 150 milionů korun schází na sanační práce ve Stráži pod Ralskem, 30 milionů na sanaci odkaliště K1 v Rožné atd.

Přerušení sanačních prací ve svém důsledku povede k negativním dopadům na životní prostředí, vynucenému porušování některých zákonů, hrozící trestně právní zodpovědnosti a z toho plynoucím finančním sankcím, zastavení financování rekultivací z fondů Evropské unie i k sociálním dopadům.

To je však jen začátek. I pokud se ministru financí podaří chybějících 400 milionů v roce 2010 nalézt, není jasné, z čeho bude možné škody odstraňovat v roce 2011 a v dalších letech. Hrozí také, že odsun sanací tyto nezbytné náklady zdraží. Podle aktuálních rozpočtů DIAMO budou muset daňoví poplatníci na odstranění následků po těžbě a zpracování uranu vydat ještě nejméně 60 miliard Kč. O to absurdněji zní návrh ministerstva průmyslu, které v nové státní energetické koncepci žádá nejen otevření těžby uranu na nových ložiscích, ale rovněž: "nezbytné investice do rekultivací a odstraňování následků bývalé těžby doplnit investicemi pro rozvoj uranového průmyslu.".

"Jaderná energetika je velmi často označována jako ekologický a levný způsob výroby energie. Vezmeme-li však do úvahy problémy spojené s likvidací následků tzv. předního palivového cyklu - těžby a zpracování uranové rudy, ocitá se ve výrazně jiném světle" , říká Edvard Sequens ze sdružení Calla.

"O zahlazování škod na MAPE Mydlovary jsme natočili autorský dokument "Čistá energie?", který měl svou premiéru 14. prosince v Českých Budějovicích. Ačkoli jsme v té době o zprávě MPO nevěděli, v dokumentu jsme na některé problémy, které jsou nyní oficiálně prezentovány, upozorňili. Šlo především o rizika spojená s šířením radioaktivních látek či nesystémový přístup při zajišťování finančních prostředků na rekultivační práce" , říká Daniela Magersteinová ze sdružení Jihočeské matky.

 

Kontakty:

Daniela Magersteinová, Jihočeské matky - tel.: 603 532 067 jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Příloha:
Výtah ze zprávy o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a v následujících letech.

Negativní dopady zastavení rekultivací na MAPE Mydlovary na životní prostředí:

 • Odsunutí konečného termínu komplexní sanace území o rozloze 265 ha, nutnost sledovaného pásma na celé rozloze, nezačlenění do okolní krajiny k odpovídajícímu užívání.
 • Prodlužování stavu ovlivňování obyvatel okolních obcí nekontrolovatelným uvolňováním radionuklidů do ovzduší a vod.
 • Významné nebezpečí negativního působení na navazující rybniční a rekreační soustavy (zejména Bezdrev).
 • Nekontrolovatelné uvolňování radionuklidů do oběhu výkupu železného šrotu
 • Zastavení akcí navazujících státních zakázek, u kterých se materiály za sanovaných ploch po přepracování v zařízeních rekultivačních firem přepracovávají na vhodné rekultivační materiály do výplňových vrstev zejména sanovaných kalojemů KIV/E a KIV/C2

Vynucené porušování některých zákonů, trestně právní zodpovědnost a finanční sankce:

 • Ukončením sanací dojde k neplnění zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, zejména v oblasti povinností obecně uvedených v § 17 odst. 1. Za neplnění může být uložena pokuta až 10 mil. Kč za každé dílčí porušení. Dále dojde k následujícím porušením atomového zákona:
  • nekontrolovatelnému a nezjistitelnému uvolňování radionuklidů do životního prostředí způsobenému krádežemi materiálů kontaminovaných radionuklidy
  • ohrožení životního prostředí nárůstem hladin vodních děl až na úrovně povodňových stupňů  a vytékání vod po kontaminaci radionuklidy do přilehlých vodotečí
  • nedodržování podmínek rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) souvisejících s pracovišti III. kategorie; zde opět možnost pokut ve výši desítek milionů Kč
  • zvýšení radioaktivní zátěže obyvatelstva cestou ingesce z vody (zvýšená RA kontaminace pitné vody ze studní průsakem, zvýšení RA kontaminace obsádek rybochovných rybníků)
  • ke zvýšení zátěže ingescí radionuklidů příjmem z ovzduší, a to především v prašných měsících, kdy nebudou aplikována protiprašná opatření na odkalištích
 • V případě zastavení nakládání s odkalištními vodami a drenážními vodami na soustavě vodních děl – kalojemech v oblasti Mydlovar bude porušen zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, kdy nebude naplněna povinnost provozovatele předcházet vzniku ekologické újmy. Nesplněním povinností dle tohoto zákona hrozí státnímu podniku pokuta až do výše 5 000 000 Kč.
 • Při splnění určitých okolností by důsledkem konkrétní činnosti, resp. nečinnosti, v roce   2010 a letech následujících, mohlo být i naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů dle zákona č. 40/2009, trestní zákoník, např. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221), trestného činu obecného ohrožení (§ 272 a § 273) nebo některého trestného činu proti životnímu prostředí.

Zastavení financování z fondů EU:

 • Nepřiznání finančních prostředků na spolufinancování z fondu OPŽP vyplacených v rámci průběžného financování akce „Sanace a likvidace staré ekol.  zátěže …Mydlovary“ v hodnotě 500 mil. Kč.


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz