Sdružení Calla
  Dnes je 13. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

PETICE proti záměru výstavby protipovodňové ochrany Havlíčkova kolonie - Mladé

Určeno:
Úřad města České Budějovice
Zastupitelé města České Budějovice

My, níže podepsaní občané, projevujeme tímto zásadní nesouhlas s navrhovanou výstavbou tzv. protipovodňových opatření Havlíčkova kolonie - Mladé, dle zpracované studie VH - TRES spol.s r.o. a to z těchto důvodů:

  1. Rozsáhlé stavební a terénní práce, spojené s vykácením cca 108 vzrostlých stromů by představovalo i přes plánovanou náhradní výsadbu, dlouhodobé přerušení esteticko rekreační a biologické funkce této městské části, včetně celkového zhoršení životního prosředí a faktoru pohody nejen občanů z dotčených a přilehlých částí města.
  2. Projekt neřeší protipovodňovou ochranu ve variantách a na celém toku, tj. bezpečné převedení stoleté vody mimo město a využití dosud nezastavěných volných ploch v nivě řeky Malše, tj. upřednostnění biologických, přírodě blízkých a finančně méně náročnějších opatření před technickým a nákladným řešením.
  3. Přesto, že stavbou bude dotčeno rozsáhlé území Českých Budějovic, nebyl záměr dostatečně projednán s občany .
  4. Navrhovaná úprava řeky Malše představuje závažný zásah do tzv. významného krajinného prvku, kterým je řeka ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a narušení ekologicko stabilizační funkce nadregionálního biokoridoru, který plní Malše spolu s údolní nivou v rámci tzv. územního systému ekologické stability.
  5. Orgány státní správy při vedených řízeních nezohledňují požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny a občanských sdružení požadujících zpracování oponentního nezávislého posudku hodnotící možný vliv stavby na všechny složky životního prostředí.
Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto zastupitele města Českých Budějovic, jakožto volený orgán samosprávy a příslušné odbory Úřadu města České Budějovice o přehodnocení záměru v duchu výše uvedených připomínek.

Petiční výbor ve složení:

  1. ing. Pavel Kolář, Na nábřeží 18, 370 01 České Budějovice
  2. Eva Veselá, Plánská 3, 370 07 České Budějovice
  3. Zdeněk Jiráň, Budovcova 3, 370 01 České Budějovice
Vyplněné petiční archy prosíme předat nebo zaslat co nejdříve, nejpozději však do 31. 3. 2000, některému z členů petičního výboru.

Podpisový arch číslo: ...........

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz