Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Ke stažení

  Publikace

  Heneberg P., Bernard M. 2007: Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR. Sdružení Calla, České Budějovice.

  Heneberg P., Dvořáková O. & Řehounek J. 2009: Břehule říční v jižních Čechách - rozšíření, ohrožení a ochrana. Sdružení Calla, České Budějovice.

  Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J. W., Prach K. eds. 2012: Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha.

  Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Sdružení Calla, České Budějovice.

  Řehounek J., Řehounková K., Tropek R. & Prach K. 2015: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice. (druhé, přepracované a doplněné vydání)

  Řehounková K., Řehounek J., Bernard M. & Heneberg P. 2006: Pískovny v krajině. Sdružení Calla, České Budějovice.

  Řehounková K., Řehounek J., Prach K. 2011: Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech republic. Calla, České Budějovice.

  Řehounková K., Řehounek J., Janošťák J. 2007: Pískovny za humny. Calla, České Budějovice.

  Tropek R. & Řehounek J. 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a mangement. Entomologický ústav AV ČR a Calla, České Budějovice.

  Odborné práce a články

  Heneberg P. 1997: Rozšíření, hnízdní biologie a ekologie břehule říční (Riparia riparia) v okrese České Budějovice. Sylvia 33: 54 - 78. (c) Česká společnost ornitologická.

  Heneberg P. 1998: Vliv velikosti hnízdní stěny na počet a hustotu nor břehule říční (Riparia riparia). Sylvia 34: 115 - 124. (c) Česká společnost ornitologická.

  Heneberg P. 2001: Size of sand grains as a significant factor affecting the nesting of bank swallows. Biologia 56/2: 205 - 210.

  Heneberg P., Šimeček K. 2004: Nesting of European bee-eaters (Merops apiaster) in Central Europe depends on the soil characteristics of nest sites. Biologia 59/2: 205 - 211.

  Heneberg P. 2005: Jediné původní hnízdiště břehule říční (Riparia riparia) ve středních Čechách - vliv záplav a predace. Sylvia 41: 112 - 118. (c) Česká společnost ornitologická.

  Heneberg P. 2006: Adaptace české populace břehule říční (Riparia riparia) na nové hnízdní podmínky. Panurus 15: 3 - 10.

  Heneberg P. & Kovář V. 2007: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách. Sylvia 43: 123 - 138. (c) Česká společnost ornitologická.

  Jeřábková J, Heneberg P. 2001: Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku. Panurus 11: 3 - 18.

  Matějček, T. 1999: Hodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk z krajinně-ekologického hlediska. In: Vlastivědný zpravodaj Polabí, Poděbrady, roč. 33, s. 145-154.

  Matějček, T. 1999: Změny ve využití krajiny spojené s těžbou štěrkopísků na vybrané části okresu Nymburk. Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

  Matějček, T. 2001: Krajinně - ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha.

  Matějček, T. 2004: Těžba štěrkopísků ve středním Polabí a její vliv na krajinu. In: Sborník z konference Kulturní krajina, s. 92-96.

  Řehounek J. 1999: Zajímavé nálezy Byrrhidů (Coleroptera, Byrrhidae) ze Sadské. Vlastivědný zpravodaj Polabí, 33: 169.

  Řehounek J. 2014: Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín. Calla, České Budějovice.

  Řehounková, K. 2007: Variability of spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: importance of environmental factors and surrounding vegetation. PhD. Thesis [in English], University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences. České Budějovice, Czech Republic, 100 pp.

  Šinko J. 2009: Hydrofyta štěrkopískových jezer v BR Třeboňsko. Diplomová práce, Zemědělská fakulta JU, České Budějovice.

  Trávníček D. 2009: Revitalizace mokřadních biotopů a společenstva vodních brouků. Západné Karpaty - spoločná hranica. Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianského kraja a Zlínskeho kraja. Hornonitrianske múzeum, Prievidza.

  Zemanová V. 2010: Je možné využít spontánní sukcesi v obnově vybrané štěrkopískovny? Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice.

  Heneberg P. 2010: Analýza vlivu managementu břehule říční na populace blanokřídlého hmyzu ze skupiny Apocrita. Sdružení Calla, České Budějovice.

  Boukal M. 2010: Zhodnocení usměrněné spontánní obnovy z hlediska vodních brouků na několika vybraných jihočeských pískovnách, doplněné poznámkami k jejich dalšímu managementu. Elateridarium 4: 78 - 93.

  Popularizační články

  Heneberg P.: Penetrabilita půdy: klíčový faktor ovlivňující přítomnost zvířat. Živa 57 (1): 25-26.

  Heneberg P. 2009: Napravíme, co jsme zničili? www.vtm.cz

  Janošťák J., Řehounek J. 2008: Škola v pískovně, pískovna ve škole. In: Sborník příspěvků a anotací Výchova a vzdělávání pro život 2008. Podblanické ekocentrum ČSOP, s. 44 - 46.

  Matějček, T. 2004: Těžba štěrkopísků ve středním Polabí a její vliv na krajinu. In: Veronica, 18, č. 4, s. 7-9.

  Matějček, T. 2005: Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny. In: Živa, LXXVII, č. 6, s. 251-252.

  Netoušek M., Bartoš I., Psotová H. 2009: Štěrkovna u Mankovic. Poodří 2/2009. Přílohy: legenda, mapa

  Prach K., Řehounek J., Řehounková K. 2008: Zbytečné rekultivace. Respekt.cz

  Prach K. a kol. 2009: Ekologie obnovy narušených míst. Živa 1-6/2009. (seriál článků)

  Prach K., Řehounek J. 2012: Ekologie obnovy v České republice. Ekolist.

  Řehounek J. 2008: Biologická obnova štěrkopískoven I - IV. Seriál pro elektronický měsíčník Ďáblík

  Řehounek J. 2010: Obnova těžebních prostorů může být ekologická i ekonomická. Ekologie a společnost 3/10.

  Řehounek J. 2010: Těžební prostory - nutné zlo, nebo příležitost pro ochranu přírody?. Geografické rozhledy 3/09-10: 12-13.

  Řehounek J., Řehounková K. 2014: Pískovny pro biologickou rozmanitost aneb Rekreací za lepší ochranu ohrožených druhů. Vesmír 93, 696, 2014/12.

  Řehounková K., Řehounek J. 2012: Rekultivace aneb Jak zlikvidovat biologickou rozmanitost? Ekolist.cz.

  Řehounková K., Řehounek J. 2013: Pískovna pro biodiverzitu. Veronica 5/2013: 24-27.

  Stejskal J. 2009: Rekultivace anebo Jak vyhodit miliardy. Ekolist po drátě.

  Ostatní

  Cílek V., Gremlica T., Hátle M., Kovář P., Prach K., Řehounek J., Řehounková K. 2008: Stanovisko vědců a dalších odborných pracovníků k problematice obnovy těžbou narušených území.

  Gremlica T. 2009: Výzkumný projekt SP/2d1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice" - základní informace

  Gremlica T. a kol. 2012: VaV SP/2d1/141/07 "Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice". Závěrečná zpráva za celé období řešení projektu 2007 - 2011. Ústav pro ekolopitiku, Praha.

  Gremlica T. Cílek V., Vrabec V., Zavadil V., Lepšová A. 2012: Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin (metodika). Ústav pro ekopolitiku, Praha.

  Grycz F. 2015: Pískovna Jitra - inventarizační průzkum čeledi střevlíkovitých (Carabidae). Calla, České Budějovice.

  Řehounek J., Gremlica T., Hesoun P. 2009: Otevřených dopis nevládních organizací ministrům k problematice obnovy těžbou narušených území.

  Řehounek J: Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín. Calla, 2014.

  Řehounek J. 2015: Zpráva o managementových zásazích v drobných pískovnách jižních Čech (Pískovna Lžín, Pískovna u Žemličky, Pískovna Třebeč, Pískovna na Zastávce). Calla, České Budějovice.

  Řehounková K. 2015: Vegetační průzkum ploch s cachemi v drobných pískovnách jižních Čech. Calla, České Budějovice.

  Kolektiv 2009: Obecné zásady přírodě blízké obnovy těžbou narušených území a deponií.

  Video

  Quarry Life Award: Cep II - Pískovna pro biodiverzitu

  Quarry Life Award: Cep II - Sand pit for biodiversity (Update from QLA 2012 international winners)

  Realizace vítězného projektu Quarry Life Award 2012 "CEP II - Pískovna pro biodiverzitu"

  Ekologie obnovy - stav u nás a ve světě (webinář s Karlem Prachem)

  Quarry Life Award: Návrh rekuktivace pískovny Tasovice (2014)

  Quarry Life Award: Výzkum biodiverzity Tovačovských jezer (2014)

  Chcete mě?: Geocaching ve službách ochrany přírody (2015)

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist