Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Jindřichův Hradec - PP Pískovna na cvičišti"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: Jižní okraj Jindřichova Hradce ? čtvrť Jiráskovo Předměstí, u hřbitova - severovýchodně od silnice Jindřichův Hradec ? Nová Bystřice; (49°7'53.97", 15°1'17.87" - mapa)

  Rozloha: 2, 5 ha

  Nadmořská výška: 465 m n. m.

  Územní ochrana: maloplošné chráněné území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Pískovna na cvičišti byla vyhlášena jako maloplošné zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Příčně ve směru severozápad - jihovýchod je rozdělena neodtěženým pilířem. Svahy jsou překryty zeminou a zarůstají ruderální vegetací s převahou vratiče obecného (Tanacetum vulgare), třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris). Na dně v obou částech pískovny jsou mělké tůně. Tůně zarůstají orobincem širolistým (Typha latifolia), hojně se vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis), místy psárka plavá (Alopecurus aequalis) a psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera). Dřeviny zatím vytvořily souvislejší zapojené porosty převážně západně od pilíře. Jedná se o nálet - vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fragilis), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula) aj. Předchozí popis se týká stavu pískovny před rokem 2008, kdy zde proběhly rozsáhlé managementové zásahy mající za cíl zlepšení podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů, především břehuli říční (Riparia riparia) a ropuchu krátkonohou (Bufo calamita). Došlo k radikálnímu potlačení dřevin, vytvoření nových tůní a hnízdní stěny pro břehule. Tato opatření proběhla díky aktivitě občanského sdružení Hamerský potok a jindřichohradeckých studentů.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bublinatka jižní (Utricularia australis)
  Živočichové:
  břehule říční (Riparia riparia)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

  Fotografie
  Bublinatka jižní
  Jedna z tůní v Přírodní památce Pískovna na cvičišti
  Zelený skokan v porostu bublinatky
  Tůň s výskytem bublinatky jižní

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist